2014 papers 2014 papers

最小化 最大化

1. Jinbo Fei, Jie Zhao, Cuiling Du, Anhe Wang, He Zhang, Luru Dai, Junbai Li*

One-Pot Ultrafast Self-Assembly of Autofluorescent Polyphenol-Based Core@Shell Nanostructures and Their Selective Antibacterial Applications

ACS Nano, 8 (2014) 8529-8536.

 

2. Jieling Li, Yi Jia, Weiguang Dong, Xiyun Feng, Jinbo Fei, Junbai Li*

Transporting a Tube in a Tube

Nano Lett.14 (2014) 6160-6164.

 

3. Yang Yang, Anhe Wang, Yi Jia, Gerald Brezesinski, Luru Dai, Jie Zhao, Junbai Li*

Peptide p160-Coated Silica Nanoparticles Applied in Photodynamic Therapy

Chem. Asian. J., 9 (2014) 3126-3131.

 

4. Yang Yang*, Junbai Li*

Lipid Protein and Poly(NIPAM) Coated Mesoporous Silica Nanoparticles For Biomedical Applications

Adv. Colloid Interface. Sci., 207 (2014) 155-163.

 

5. Hong Li, Yi Jia, Anhe Wang, Wei Cui, Hongchao Ma, Xiyun Feng, Junbai Li*

Self-Assembly of Hierarchical Nanostructures from Dopamine and Polyoxometalate for Oral Drug Delivery

Chem. Eur. J., 20 (2014) 499-504.

 

6. Qianli Zou, Lu Zhang, Xuehai Yan*, AnheWang, Guanghui Ma, Junbai Li, Helmuth Möwald, Stephen Mann*

Multifunctional Porous Microspheres Based on Peptide-Porphyrin Hierarchical Co-Assembly

Angew. Chem. Int. Ed., 53 (2014) 2366-2370.

 

7. Yunqing Tang*, X. Wang, X. Zhang, Junbai Li, Luru Dai*

Sub-nanometer Drift Correction Forsuper-Resolution Imaging

OPTICS LETTERS39 (2014) 5685-5688.