Ph. D Students Ph. D Students

最小化 最大化

Ph. D Student

Xiyun Feng

Motor Protein & PS II

Ruying Fan

Nanotube 

Chenchen Qin

Nanostructures

Jieling Li

Motor Protein&Nanotube 

Xiaoke Yang

FF & Nanostructures

Meifang Fu    

                     

Youqian Xu

 

Tingting Yuan

 

Peng Cai Xingcen Liu
Bingbing Sun Guangle Li
Jiarui Xia Chenlei Wang